Digg StumbleUpon LinkedIn YouTube Flickr Facebook Twitter RSS Reset

Social Media Marketing – Pro slide show

Ngày 30/09/2011 tại văn phòng CLB SEOViệt nam sẽ diễn ra buổi sinh hoạt chuyên đề “Social Media Marketing”  – Nội dung của chuyên đề lần này sẽ là các thuật toán của SN, làm thế nào để thực hiện SMO và các kỹ thuật Social media Integrated cho Tiếp thị trực tuyến. Đặc biệt sẽ đi sâu vào phân tích các cơ chế của Viral Marketing.

Đối tượng tham dự :
+ Các Online ad agency muốn thực hành SMM, SMO
+ Các  CMO muốn tìm hiểu kỹ thuật viral marketing
+ Seoer muốn sử dụng kỹ thuật Seo nâng cao từ SMO, SMM
+ Marketing Manager muốn thực hiện chiến dịch online marketing hoàn hảo.

Sau đây là Slide của buổi Hội thảo Social Media Marketing tại Việt Nam

Tuan Ha

No comments yet.

Leave a Comment

What is 59 + 78 ?
Please leave these two fields as-is:
IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)